Clubreglement - Padel

Iedereen die onze padelterreinen betreedt, verklaart zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Bij overtredingen van dit reglement, kan het bestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, gepaste sancties treffen.

 • Onze padelterreinen zijn toegankelijk voor:
  • leden: dit zijn spelers/speelsters met een abonnement
  • gastspelers/-speelsters (op uitnodiging van een lid)
  • losse verhuur door niet-leden
  • deelnemers aan clubactiviteiten zoals initiaties, interclub, tornooi, start2padel, …
 • Ieder lid betaalt jaarlijks lidgeld. Het lidmaatschap geeft ‘onbeperkt’ recht op gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. Het recht vervalt vanaf 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld betaald werd.
 • Ieder niet-lid kan een terrein reserveren door een terrein per losse verhuur te reserveren. De reservatie geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. Het recht vervalt als de verhuring afgelopen is.
 • Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: dit ieder seizoen vanaf 1 april tot 31 maart van het volgende jaar.
 • Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in het clubhuis. Er hangt ook een AED-toestel op aan de muur van het secretariaat.
  • In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.
 • Metallic Tennis en Padelclub kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.
 • Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgrasondergrond. (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). Bij twijfel, raadpleeg één van de bestuursleden of een lid van de padelcommissie.
 • Voor de duurzaamheid van de padelterreinen mogen de sportschoenen geen gravel, grondresten of vuil bevatten.
 • Het is verplicht om de voeten te vegen iedere keer dat de terreinen betreden worden.
 • Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden.
 • Indien je materiële schade vaststelt op een gereserveerd plein, breng je onmiddellijk iemand van het clubbestuur op de hoogte. Zo voorkom je er zelf aansprakelijk voor gesteld te worden.
 • Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.
 • Afval hoort thuis in de voorziene vuilbakken.
 • Het is verboden om te eten en te drinken op de padelterreinen.
 • Er worden geen honden toegestaan op de padelterreinen.
 • Het is in onze club verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
  • Het aanspreekpunt integriteit (API) van Metallic Tennis en Padelclub: …………….
  • Je huisarts
  • De lokale politie: 011 44 08 20 of 101
  • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of telefonisch: 1712

Padel is een sport die gespeeld wordt zonder scheidsrechter. Fairplay is dus van zeer groot belang! Toon steeds het nodige

respect voor je medespeler en tegenstanders. En denk erom… bij padel draait het, om het plezier!